ලංකාවේ හොදම
O/L ගණන් පන්තිය.

නොමිලේ සහභාගී වී වෙනස බලන්න.

අවසාන වාර පරීක්ෂණයට ලගයි නේද ?

 
  • ගණන් වලට කොච්චර පන්ති ගියත් තාම ලකුණු නැද්ද

  • ඉස්කෝලෙදි පාඩම් මගහැරුනද ?

  • කියල දීපු තියරි හරියට අවබෝද උනේ නැද්ද ?

 

 

මෙන්න ඒකට නියම විසදුම

 
  • දින 5 පුරා එකදිගට පැවැත්වෙන ගණිත පුණරීක්ෂණ මාලාව

  • සියලු පාඩන් ආවරනය වන පරිදි ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චාව.

  • ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චාවේදී අදාල පාඩන් වල තියරි ඉතා සරලව අවබෝධ කර දීම.

නොමිලේ පැවැත්වෙන පුණරීක්ෂණ මාලාවට ඔබත් සහභාගී වෙන්න

♦  මෙවර තුනව වාර විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබට පැවැත්වෙන ගණිතය පුණරීකෂණ මාලාව.

 

♦  මෙහිදී ඔබට පාසලේදී මගහැරුනු , හරියට අවබෝධ වුනේ නැති පාඩම් සියල්ලන්ගේම ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කෙරේ.

 

♦  එහිදී ඔබට අමාරු පාඩම් වල තියරි කොටස් ඉතා සරලව අවබෝධ කර දෙනු ලබයි.